Политическо движение „Социалдемократи” в Силистра откри предизборната си кампания Печат
Автор: Социалдемократи   
Неделя, 02 Октомври 2011г. 18:56ч.

DSC06451Политическо движение „Социалдемократи” откри предизборната си кампания, на която бяха представени кандидат кмета за Община Силистра –Ростислав Павлов, кандидатите за кметове на населени места: за с.Калипетрово за втори мандат -Йордан Ковачев,за с.Айдемир-Калин Панев,за с. Иширково за 3-ти мандат кинка Иванова,за с.Смилец – марин Янакиев и за с. Йорданово-Айхан Муса. Както и 33-мата кандидати за общински съветници.
Под мотото СИЛИСТРА ИМА БЪДЕЩЕ!
Ростислав Павлов – представи своята Програма за управление на Община Силистра през периода 2011 – 2015 г.

1.EФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” счита за основа на ефективното управление на Община Силистра включването на самите граждани на общината във вземането на важни управленски решения, участие на гражданите в работата на Общинската администрация и осъществяване на постоянен граждански контрол върху взетите общински решения. За да се осигури добра обществена среда за постигане на тази цел, предлагаме сериозна реформа в работата на Община Силистра.

•Провеждане на местни референдуми – основен механизъм за вземане на решения по най-важните въпроси за гражданите. Въвеждане на възможността 1/3 от жителите на общината да свикат референдум чрез обществена подписка;
•Борба с корупцията и граждански контрол, пълна прозрачност на общинските решения, при управлението на публичните приходи и разходи, общинската собственост, публичност на търгове и конкурси, на концесионни договори и обществените поръчки;
•Изграждане на Обществени съвети за мониторинг над работата на общината и Общинския съвет;
•Разработване и прилагане на Програма за финансова стабилност на Община Силистра.
•30 минути – максимално време за обслужване на един гражданин в Общинската администрация; Дежурни гишета за обслужване в извънработно време;
•Прилагане на системата на делегираните бюджети в кметствата, кметовете на селата – второстепенни разпоредители с бюджетни средства.
•Подобряването на административния капацитет на Община Силистра – ефективно звено за работа по проекти, мониторинг на всички осъществени досега проекти и създаване на публичен регистър на европроектите.
1.СИЛИСТРА – ЧИСТ И ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ГРАД С ВЪЗРОДЕНИ ТРАДИЦИИ
ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” си поставя като приоритет изграждането на общинската и междуселищната инфраструктура – пътна мрежа, ВиК система, електрификация, социална среда, комуникационна мрежа.

•Изграждане на мост Силистра – Кълъраш по Дунавската стратегия на Европейския съюз;
•Газификация на Силистра, Айдемир и Калипетрово.
Изграждане на пътната инфраструктура в града и селата – асфалтиране, ремонт и поддържане;

•Завод да преработка на отпадъци към Регионалното депо за ТБО;
•Пречиствателни станции за отпадни води на всеки 10 000 души;
•Изграждане на туристически информационен център в Силистра – предпоставка за развитие на атрактивна туристическа дестинация и за популяризиране на богатото културно наследство – ресурс за икономическо развитие.
•Актуализиране и приложение на Стратегията за енергийна ефективност за всички обществени сгради в Община Силистра;
•Чистота на Силистра и селата; изграждане на изолатор за безстопанствени кучета;•Промяна в Наредбата за местни данъци и такси за справедливо разпределение на такса ТБО и освобождаване от такса на учебни заведения и културни институции – сгради публична общинска собственост;•Подобряване на социалната инфраструктура – ремонт и енергийна ефективност на всички детски градини, училища, културни институти, читалища, социални домове, поликлиниката /ДКЦ 1/, селските здравни служби; •Възраждане на читалищата и тяхното утвърждаване като съвременни културно–информационни центрове – с богат спектър от дейности, работа по европейски проекти и съхраняване на българския дух и традиции.
•Учредяване на Обществен фонд за стимулиране на граждански идеи и инициативи и Фонд „Култура” за подкрепа на талантите от всички възрасти;
•Силистра – зелената градина на Дунав. „Зелени проекти” за Община Силистра – за Дунавския парк, „Крепостта”, зелени междублокови площи и пространства за отдих, спорт, културни прояви и за социални контакти, детски и спортни площадки, стадиони. Подкрепа на гражданските инициативи за ЗЕЛЕНА СИЛИСТРА.
•Осигуряване на информационна, архитектурна и социална достъпност за хората с увреждания до всички институции в Силистра и в кметствата.1.ТРИТЕ КЛЮЧА НА УСПЕХА: МЕСТЕН БИЗНЕС – ИНВЕСТИЦИИ – РАБОТА
Основна част от работата на представителите на ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” в местната власт ще бъде създаването на благоприятни условия за икономическо развитие на общината, което може да се реализира чрез изпълнението няколко мерки:

•Развитие на Силистра като академичен град;
•Подпомагане на малките и средни предприятия, формиране на модерни и добре осигурени бизнес зони в общината;
•Стимулиране на публично-частните партньорства за подпомагане на бизнеса;
•Привличането на инвестиции и създаването на нови работни места, отстъпки от местните данъци и такси за бизнесмени, които инвестират в общинска инфраструктура;
•Нулеви ставки на местните данъци и такси за период от 5 до 10 години за нови инвеститори, които създават работни места;
•Подпомагане на бизнеса за усвояване на средства от европейските фондове;
•Трансгранично партньорство и международно сътрудничество за привличане на инвестиции;
•Намаляване на безработицата чрез мерки за квалификация и преквалификация;
•Създаване на аграрна информационна система на общинско ниво, селскостопанска борса с пряк достъп на производителите;
•Възраждане на производства и създаване на предприятия на хранително-вкусовата промишленост.
•Развитие на техническата инфраструктура в селата.
1.СЕМЕЙСТВОТО – СЪРЦЕТО НА МЕСТНАТА ПОЛИТИКА
За ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” семейството е в основата на здравото общество и определя перспективите за развитие на Силистра и селата. Условия за добро качество на живот и реализация на семействата можем да постигнем чрез:

•Местни партньорства за опазване на здравето на децата и учениците, за сигурност и обществен ред на прилежащите територии на всички учебни и здравни заведения, в Дунавския парк, на „Крепостта”, около светофари, пътни артерии и подлези;
•Качествено обучение и здравеопазване, широк спектър от клубни дейности в свободното време на децата и младежите;
•Работа с младите правонарушители и превенция на употребата на наркотици и алкохол от младите хора;
•Реализация на мерки за здравословен стил на живот на децата, младите хора, възрастните съграждани и хората с увреждания;
•Подпомагане на дейността и изявата на всички спортни клубове;
•Нова транспортна схема и провеждане на конкурси за превозвачите, работен план за организиране на безопасността на движението в общината, подобряване сигнализацията, пътната и уличната мрежа; паркоместа за хората с увреждания;
•Информационен кризисен център при опасности от бедствия и аварии;
•”Синята зона” в Силистра – общинско дружество;
•Създаване на общинско звено за поддръжка на уличното осветление в Силистра и всички села;
◦Гъвкави форми за предоставяне на услуги – частни детски заведения, малки групи в домашни условия, възможности за предоставяне на услугите почасово;
◦Семейни центрове на принципа “всички услуги на едно гише;
◦Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение;
◦Партньорства с местния бизнес, образователните институции и неправителствените организации за реализация на проекти за достъпни възможности за професионална квалификация и преквалификация за жени и особено на жени без професия, жени по време и след отпуск по майчинство, самотни майки и жени над 40-годишна възраст.

Последна промяна от Неделя, 02 Октомври 2011г. 19:16ч.