Home
News Feeds:
27
Ф
2019

Seminar-MPDS-Turnovo

 

Младежката организация на Политическо Движение Социалдемократи проведе на 23 и 24 февруари във Велико Търново семинар на тема: „Бъдещето – какво ни предстои и кои са факторите за успех?”. По време на форума младежите бяха запознати с тенденциите в развитието на света и на България в частност, с оглед на политическите, икономическите и технологични предизвикателства, които бъдещето очертава.

Бяха разгледани два важни аспекта, свързани с тендениите на бъдещето, които поставят множество въпроси пред развитието на България, Европейския съюз и света. Първият от тях засяга сложните международни отношения и произтичащите от тях следствия върху България, като възможности и заплахи за политиката и икономиката ни. Вторият аспект, разгледан в програмата на семинара бе свързан с развитието на високите технологии и какви следствия ще носи то върху политиката, икономиката, пазара на труда и образованието. Особен интерес и дискусия сред младите хора предизвика въпросът за начина на живот на хората и тяхната реализация в един свят, който се очертава да бъде доминиран от изкуствения интелект, управлението от алгоритми и роботизацията на трудовия процес.

В семинара участваха младежи от ПДС, представители на различни областни организации от цялата страна. Те заявиха подчертано желание да бъдат организирани още форуми, посветени на темата за бъдещето.

Автор: Социалдемократи   
 
15
Ф
2019

Sreshta Levica_St.Zagora1

 

Тази седмица в Стара Загора се състоя поредната среща на политическите партии, работещи за обединение на левицата. Темата на тази среща беше „Начини за справяне със социалното неравенство в България”. Участие взеха представители на „Движение 21“, Политическо Движение Социалдемократи, Дискусионен клуб за леви идеи „Георги Кирков“, БСП Казанлък, Отечествен съюз, партия Български комунисти, Съюз на комунистите, Движение „Че Гевара“, Движение „Иван Вазов“ и Комунистическа партия на България .

Основните гледни точки от срещата за начините за преодоляване на социалното неравенство в държавата бяха обобщени в обща позиция:

СПРАВЯНЕТО СЪС СОЦИАЛНОТО НЕРАВЕНСТВО ИЗИСКВА ПРОМЯНА НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА


Социалното неравенство в България придоби размери, които вещаят в бъдеще дълбока криза. Ние вече сме навлезли в нея. Разликата в доходите между огромното мнозинство българи и елита става все по-драстична. Това несправедливо разпределение на доходите трябва да спре. Основният проблем е, че почти цялата стойност, която обществото създава се присвоява от малка част от него. Само трохите остават за обикновените граждани.
България може да тръгне по пътя на просперитета само, ако създаваме повече стойност за обществото, отколкото усвояваме като държава и бизнес. Няма как да се развиваме като просперираща икономика, ако потребителите имат силно ограничена покупателна способност. Най-важният въпрос, за да спрем разяждането на българската социална тъкан е въпросът за доходите.
Ние трябва да намерим и приложим всички механизми за насърчаване на растежа на доходите в България. Повече от ясно е, че не можем да разчитаме, етиката на съвременния бизнес да се промени скоро в посока смяна на ключовата парадигма – минимизиране на разходите, максимизиране на печалбата. Стремежът за минимизиране на разходите е най-явен при трудовото възнаграждение.
Ето защо, държавата има само един механизъм за въздействие – данъчната система. Крайно време е да спрем с политиката на еднопосочно стимулиране. Това към бизнеса. Вижда се, че резултатите са плачевни. Основните цели на тези стимули бяха нарастване на инвестициите и ръст на доходите. Нито една от двете цели не е постигната в България. Стимулите на държавата трябва да станат двупосочни към бизнеса и към работниците.
Вторият фактор, който основно влияе върху социалното неравенотво е финансовата политика на държавата. Това, как тя разпределя ресурса, придобит от облагането на стойността, която обществото е произвело.Накратко – как се разпределя държавния бюджет. За нас, то е несправедливо и неефективно. Първо, инвестира се в непроизводителни сектори, без особен икономически, а още по-малко социален ефект. Второ, едно от най-големите разходни пера от бюджета – обществените поръчки, чрез мащабна корупция се разпределя на „близкия кръг” от фирми, без никаква възможност за участие на пазарни играчи на конкурентен принцип. Това свежда до минимум възможностите за развитие на останалия бизнес в страната, създаването на нови работни места и стимулирането на иновациите. Трето, дупките в бюджета и в реалната икономика са покриват чрез два механизма – натрупване на външен дълг и усвояване на европейски фондове. Тези два източника на финансови средства, засега държат финансовата стабилност. В дългосрочен план, обаче, това въвлича страната в „дългова спирала”, която може да има катастрофални измерения.
Ние смятаме, че държавата трябва да се разглежда като платформа, която създава условия и възможности – за хората, за предприемачите, за бизнеса.

Тази платформа трябва да е отворена и от нея обществото да черпи ресурс за развитие, за просперитет на хората и на държавата, а не както досега – платформа тип „вендинг машина”, която осигурява ограничено меню от услуги с ниско качество на висока цена и носи само разходи за обществото. Създаването на възможности е от ключово значение.
За нас моделът на сегашната финансова и данъчна система е остарял и неефективен. Предлагаме следните политики за справяне със социалното неравенство:

• Премахване на „плоския данък” и въвеждане на прогресивно подоходно облагане;
• Намаляване на ДДС върху продуктите и услугите от първа необходимост – храна, лекарства, горива, ток, вода, парно, детски продукти;
• Увеличаване размера на данък печалба;
• Увеличаване размера на облагане върху хазарта;
• Промяна на системата за глоби по административно-наказателни производства – премахване на фиксирания размер на глобите и въвеждане на фиксиран процент на глобата от размера на дохода на нарушителя;
• Въвеждане на прогресивен данък наследство;
• Приемане на закон за личния фалит;
• Нова система за регулация на лихвените проценти в банковия сектор;
• Улесняване на административните процедури и намаляване на таксите за регистрация на нови фирми;
• Стимулиране на поръчковата икономика, почасовата и сезонната работа, свободните професии чрез изменения в трудовото законодателство;
• Стимулиране на творческите професии и иновациите с директна помощ от държавата;
• Приемане на план за ежегодно нарастване на минималната работна заплата и на пенсиите на възрастните хора;
• Промяна в Кодекса на труда и въвеждане на „максимално допустима разлика” между най-високата и най-ниската заплата в частните фирми и държавната администрация;
• Стимулиране на стартиращия бизнес и иновациите, чрез създаване на държавен фонд за безлихвено кредитиране;
• Приемане на програма за стимулиране на раждаемостта с поощряване на майчинството и бащинството;
• Изсветляване на „сивия” сектор и плащането „на ръка” във фирмите чрез активен държавен контрол.
Ние сме твърдо убедени, че преломът в България може да настъпи тогава, когато всички осъзнаем, че не минимизирането на разходите за заплати е ключ към развитието на икономиката и печалбата на предприятията.


Благоденстващият потребител е този, който ще донесе повече приходи за работодателите и държавата, както и за просперитета на цялото ни общество. Това трябва да разберем, и като управляващи, и като бизнеса, и като общество, за да имаме добро бъдеще.

Беше направено и предложение за промяна в Закона за административните нарушения и наказания:

Предложение за промяна в ЗАНН;


ЗАНН урежда начина на налагане на административни наказания, при констатирани нарушения. За постигане ефекта от наказанието и неговата превантивна мярка на превъзпитание на нарушителя, с цел да не бъдат извършвани нови нарушения в последните години се налагат имуществени санкции – глоби в големи размери, за които практиката доказва, че не са ефективни.
От една страна те не възпрепятстват извършване на нови нарушения, включително повторни от едни и същи нарушители и от друга остават несъбираеми от държавата, тъй като част от нарушителите нямат доходи и трайно не работят. По този начин те остават безнаказани за извършените нарушения, като размера на задължението значително нараства, поради натрупващите се лихви и фактически те остават несъбираеми.
С цел постигане ефективност от наложеното наказание - имуществена санкция – глоба на физическите лица и възможността да заплатят същата, когато нямат трудови правоотношения, предлагаме задължението да бъде отработвано в населеното място по местоживеене на лицето, чрез полагане на почасов труд съответстващ на размера на наложената имуществена санкция.
Това налага изменение и допълнение на чл.79 от ЗАНН, като се обособят начините на изпълнение на Наказателните постановления и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, държавни предприятия, кооперации или други обществени организации или на граждани за физически лица с трудови правоотношения, юридически лица и физически лица без трудови правоотношения.

Досегашен текст :
Чл.79 Наказателните постановления и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, се изпълняват по реда за събиране на държавните вземания.
(2) Наказателните постановления и решения на съда, с които са присъдени парични обезщетения в полза на държавни предприятия, кооперации или други обществени организации или на граждани, се изпълняват по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс.


Предложение / Нов текст:
Чл.79 / 1 / Наказателните постановления и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, се изпълняват по реда за събиране на държавните вземания от физически и юридически лица.

/ 2 / Наказателните постановления и решения на съда, с които са присъдени парични обезщетения в полза на държавни предприятия, кооперации или други обществени организации или на граждани, се изпълняват по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс от физически лица с трудови правоотношения и юридически лица.

(3) Наказателните постановления и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, се изпълняват от физически лица, които нямат доходи, чрез полагане на почасов труд съответстващ на размера на наложената имуществена санкция в полза на населеното място по местоживеене на лицето.

Автор: Социалдемократи   
 
20
Я
2019

Plovdiv-1

Обединението и алтернативата в лявото политическо пространство в България са възможни. До този извод стигнаха всички участници в днешната среща-дискусия на левицата в Пловдив. На нея присъстваха представители и лидери на множество леви партии и организации, сред които Дискусионен клуб „Георги Кирков” – гр. Казанлък, Политическо Движение Социалдемократи, ПП „Съюз за отечеството, Отечествен съюз, АБВ, Движение 21, Съюз на комунистите в България, Партия на българските комунисти, Клуб „Лява автентичност” – гр. Пловдив и др. Това бе втората среща на левицата от серия дискусии, които се предвижда да се проведат в страната през тази година. Следващият форум ще се проведе в гр. Стара Загора, като основната тема на обсъждане ще бъде социалното неравенство.

По време на форума беше взето решение за следващите крачки по пътя на обединение. До края на януари предстои среща на председателите и членове на ръководствата на партиите от левицата. Тя ще има отворен характер за участие на всички леви сили в България, които имат за цел обединение на левицата. Предвижда се създаването на общ оперативен орган, който да изработи проект за бъдеща голяма коалиция. Идеята е тази коалиция да се превърне в дългосрочно обединение, което да предложи на страната алтернативна лява политика и да се противопостави на политиките на статуквото. В срещата на лидерите, участие ще вземат и председателите на земеделски партии, които бяха участници в първата организирана дискусия на левицата и които заявяват намерение да бъдат участници и в следващите подобни дискусии.

По време на срещата в Пловдив бяха начертани три ключови цели – дългосрочно единение на левицата, алтернативна лява политика и участие на предстоящите през 2019 г. избори като обединена коалиция. Всички участници в дискусията бяха на мнение, че обединението и обръщането към автентичните леви политики са безалтернативни, както за успеха на левицата в България, така и за благоденствието на българските граждани.

Обсъдени бяха и широк кръг важни теми, сред които политиката на държавата в рамките на ЕС, благоприятните последствия и рисковете от присъединяването на България към Еврозоната, въпросите за социалните проблеми пред българските граждани. Участниците декларираха, че се разграничават от опитите, както на европейско ниво, така и у нас, да се сложи знак за равенство между фашизма и комунизма - две коренно различни идеологии и политически системи със съвсем различни резултати за развитието народите по света.

Пловдив
19.01.2019

Още снимки от форума:

Plovdiv-4

Plovdiv-2

Plovdiv-3

Plovdiv-5

Plovdiv-6

Plovdiv-7

Plovdiv-8

Plovdiv-9

Plovdiv-10

Plovdiv-11

Plovdiv-12

Автор: Социалдемократи   
 
Страница 8 от 52
Съгласни ли сте с предложението, да отпадне изискването към партиите да събират подписи за подкрепа от избирателите, нужни за регистрация за избори?

 
Copyright © 2021. Политическо движение Социалдемократи.